top of page
Image by Toby Osborn

7 Day
Healing 
Kuzvipira

9TH AUGUST 2021

ZUVA ROKUTANGA

Kuporesa chii?

 

Kupora inzira yekurapa muviri wechero zvinhu zvisiri zvechisikigo kana zvekunze zvisiri izvo. Mushonga pane kugadzirisa. Kuporeswa hazvireve kuti kuri kukupa iwe kugona kurarama kana kubata nechirwere chenguva refu kana chirwere ichocho, ndiko kupera zvachose kwenyaya iyoyo.

 

Kuporeswa kunoenderana nezvinhu zviviri. Chinhu chokutanga chiri kutaurwa nezvacho nhasi kutenda. Sezvaungave watofungidzira. Kutenda kwakafanana nemari yemweya. “Ngazviitike kwamuri maererano nokutenda kwenyu,” Jesu akadaro muna Mateo 9:29. Une kutenda kwakadini kuti ugamuchire chinhu icho chauri kukumbira? 

Zvakafanana zvakamboitwa muupenyu hwako here? Ongorora kutenda kwako uye enzanisa kutenda kwako nekuporesa kwauri kukumbira, kana kuchiri kukura setsanga yemasitadhi kana kuti somuti mukuru wemhodzi yemasitadhi. Tarisa mukugamuchira zvakawanda zveshoko raMwari. Kwete Shoko rakanyorwa chete, rinova Logos (muchiGiriki) asi Shoko benyu rinova Rhema (muchiGiriki).

 

Unoziva sei kana wabata Rhema? Simple. Kune nzira dzakawanda, kusanganisira kana iwe uchigona kuona izwi raMwari asi ini ndichataura imwe chete. Rhema inoshandurwa zvakananga sekutaura, iro izwi rinotaurwa. Saka, kana iwe ukaverenga shoko uye rinoita seriri rakasimba kwazvo mumwoyo mako zvokuti rinodzoka mukuyeukwa kwako mukati mezuva, somuenzaniso, uye rinokutsamwisa mukuda, kuziva Mwari zvikuru kana kuti mukuita chimwe chinhu mukuwirirana nokuda kwaMwari nokuda kwokuda. hupenyu hwako. Wabva wabata Rhema shoko raMwari. Muna Marko 14 Petro akaramba Jesu katatu, vhesi 17 inoti “Jongwe rikarira kechipiri. Ipapo Petro akarangarira shoko rakanga rataurwa kwaari naJesu rokuti, ‘Jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba katatu. ‘Izwi’ riri kutaurwa pano ndiRhema, izvo zvakaita kuti acheme achipindura, seizvo ndima 72 inopfuurira kutaura.

 

Heano mashoma mavhesi anotaura nezveRhema-izwi:

 • Johani 6:63

 • Mabasa 11:14

 • Johani 14:10

 • VaHebheru 11:3

 

Heano mamwe mavhesi anotaura nezve logos izwi:

 • Mateu 7:26

 • Mateu 8:16

 • Mapisarema 119:89

 

Rhema, izwi rakafanana neizwi mhenyu nekuti ndizvo chaizvo. Ndiro shoko rinotaurwa richirarama. Rhema inguva yazvino nepo logos zvese zvakapfuura, zviripo uye zveramangwana nekuti Jesu Ndiye Logos (Johani 1:14, Zvakazarurwa 19:13) uye Rhema ndiye Mweya Mutsvene (Johani 15:7 “Mashoko angu anogara mamuri”) (Disclaimer: Mweya Mutsvene anogara matiri - 2 Timotio 1:14 “noMweya Mutsvene anogara matiri”). Saka, ishoko reRhema iro (pamweya) kunzwa kunouya. (KJV inotipa imwe kusimbisa pano). Uye zvino zviri neLogos-izwi iro Rhema rinogadzirwa. 

Zvakakosha kuziva izvi zvakakosha paunenge uchivaka pakutenda kwako nekuti kutenda hakusi kufamba neupofu, kuita kunge hapana humbowo hwehurwere. Rutendo ruzivo. Rutendo anokuudza kuti, 'hongu chirevo chachiremba ichi chinondiudza izvi, asi Mwari vari kundiudza izvi'. Ndizvo zvinoita kutenda, kuva nechivimbo muna Mwari muzvinhu ‘zvisingagoneki’. Dambudziko raivepo, ndizvo zvinoita kuti ive chishamiso uyezve uchapupu. 

 

Kumwe kuverenga: 

 • VaHebheru 11:1-3

 • VaRoma 10:17

 

Declaration:

Handisi kuzombofungidzira kuti Mwari pavanotaura neni. Ndichatora zvaAtaura ndomhanya nazvo! Kana akati ndapora, ndapora! Kana Akataura kuti ndakasununguka muusungwa hupi zvahwo kana zvisungo zvandingazvipinza mazviri, saka ndakasununguka zvechokwadi! Ndiri mwana waMwari uye ndichatenda mune zvese zvataurwa naMwari pamusoro pangu! Ameni. 

ZUVA RECHIPIRI

 

Kuedza kutenda kwako  

 

Nhasi tichatarisa pakuongorora kutenda kwako sezvambotaurwa. Panzira yedu yokuvaka kutenda, kuiedza kunokosha zvikuru. Paunoedza chimwe chinhu zvakanyanya ndipo paunochidzidzisa. Uye kana iwe uchinyanya kudzidzisa chimwe chinhu, ndipo painokura. Ngatitorei mhasuru semuenzaniso, pakutanga mhasuru iyoyo inogona kunge iri diki uye isina simba asi ine huremu hwakawanda, kurovedza muviri uye kudzidziswa kwakawanda, inokura uye yakasimba. Maitiro acho acharwadza uye anogona kutonzwa seasinganzwisisike asi anogara achiunza mhedzisiro. 

Kufanana nekutaura kune mburwa, izvo zvingangonzwa zvisinganzwisisike pakutanga asi mhedzisiro inogadzirwa. Prophetess Bebe angel vakamboti, kana ukatadza kunamatira bundu kumeso kuti ribude, how will you command healing pazvinhu zvihombe muhupenyu hwako, kana usina faith yakakwana yekubvisa bundu. Fungidzira. Saka tanga nezvinhu zvidiki kuti uedze kutenda kwako. 

 

Pauro anoti muna 2 VaKorinte 13:5 , “Zviedzei imi mumene muone kana muri pakutenda; Zviedzei imi. Hamuzivi here imwi mumene kuti Jesu Kristu uri mamuri? Kunze kwekuti zvirokwazvo muri vakarashwa.

Pauro anotiudza zvakajeka kuti tizviedze uye tione kana tiri mukutenda. Chikonzero nei iwe uchiyedza chimwe chinhu kuratidza kuti chinoshanda. Kuedza kutenda kwako kunobva mushoko raMwari kwakafanana nokuedza Mwari. Kuedza uye kwete kuedza. Ona kuti Pauro paanotaura kuti uzviedze, anoenderera mberi achiti “kana kuti hamuzivi here izvi pamusoro penyu, kuti Jesu Kristu ari mamuri?” (ESV). Saka ndiani chaizvo ari kuedzwa ipapo... Kristu. Nokuti hauchisiri iwe unorarama (VaGaratia 2:20). Tarisa muporofita Eria muna 1 Madzimambo 18, achikumbira Jehovha kuti azviratidze mumoto pamusoro pechibayiro chinopiswa, achinamatira kuti vanhu vakatarisa vazive kuti ndiye Jehovha Mwari, uye kuti vatendeutse mwoyo yavo kuna Mwari (vhesi 37-38). . Izvi zvinhu zvinorangarirwa sezvikumbiro zvepamutemo pamberi paMwari. Saka iyo pimple, iyo chirwere, iro basa rekurota kana iyo mamiriro emari. Chero bedzi uchiri muchimiro chakanaka naMwari, mumwoyo mako, Mwari acharamba achizviratidza nokuzviratidza mumamiriro ako ezvinhu sezvaakaitira Eria. Ingori zvinyorwa zvenhema kana nhau dzenhema dzisingafarire kuongororwa nekuda kwezvichaburitswa. 

 

Kuwedzera kuverenga:

 • 1 Madzimambo 18:20-40

 •  James 1:3

 

Declaration:

Ndichabuda mukutenda uye ndoedzawo kutenda kwangu nekuraira zvinhu zvandinoda kuva, kuva. Ndichakumbira kuporeswa pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Mwoyo wangu ucharamba uri pamwoyo waMwari uye uchava muchimiro chakarurama pamberi paMwari. Uye ndichafamba nokutenda kwete nokuona. Ameni.

ZUVA RETATU

Chinhu chechipiri

 

Hechino chinhu chechipiri chinodiwa pakupora. Ndakataura kutenda sechinhu chekutanga, icho chakakosha zvikuru. Asi ndizvo zvakaitawo chinhu chechipiri, chinova vanhu. Munhu ari kuporeswa uye munhu ari kuporeswa. Vanhu vanovimba naMwari uye vanokwanisa kusvetuka pakutenda, vanopora. Kuporeswa hakuuyi kwauri, saka ndiwe unofanira kuenda kunotora. Kuporeswa hachisi chinhu chingakutsvage asi zvinokwanisika kuti munhu anogona kukuporesa, akutsvagewo sezvakaita mumakereke echiporofita. 

 

Vanhu vazhinji vaunoona mubhaibheri vaida kuporeswa kana kuti vaida chimwe chinhu kubva kumunhu waMwari, vaitofanira kumutsvaga kuti vawane zvavanoda, semapofu emutsamba dzaKornerio mubhuku raMabasa. Mateo 21:14 (NKJV) inoti, “Ipapo mapofu navanokamhina vakauya kwaari mutembere, akavaporesa”. Kana varume ava vaiva mapofu vakauya sei kuna Jesu. Nokuti vakanga vaongorora kutenda kwavo uye vakafamba machiri. Zvimwe chete nomurume akaberekwa ari bofu, Jesu “akapfira mate pasi, akakanya ivhu nemate; akazodza bofu nevhu meso ebofu. Akati kwaari, “Enda undoshamba mudziva reSiroami.” Saka akaenda akandoshamba, akadzoka ava kuona” (Johani 9:6-7). Unoona kuti…hapana mibvunzo yakabvunzwa, akaenda nevhu rakavhara maziso ake akananga kudziva. Ndiani anoziva kureba kwakaita dziva iroro kana kuti aiziva kuti rakaita sei, sezvo akanga aberekwa ari bofu. Nyama yake yaive bofu asi mweya wake waive usina. Uku kumiririra kwakajeka kwa2 Vakorinde 5: 7 iyo inoti "tinofamba nokutenda, kwete nekuona". Akatora shoko raJesu akamhanya naro. Kutenda kwake kwakabereka kuteerera uye nokuteerera kwake, akapiwa nhungamiro. 

 

Kana uine rutendo rwechokwadi, unorubvumira kuti rukutungamirire uye uite sezvakarairwa naIshe. Kunyangwe zvisine musoro, chero zvikaita kutenda! Munhu wese akaporeswa naJesu, aive nechido chekuzviita (Mateo 8:3) uye vanhu vaipindura vaive nekutenda kunoenderana. Chokwadi ndechekuti unenge watopora usati waporeswa. Ehe! Chikonzero nei ndichitaura izvi ndechokuti dzimwe nguva tinoda mumwe munhu kuti azviratidze uye atiyeuchidze zvatagara tinazvo zvisati zvanyatsobatsira muupenyu hwedu. Mwanakomana mupambadzi muenzaniso wakanaka weizvi, unoratidzwa muna Ruka 15, kuti akatsamwira sei munun’una wake nokuda kwemhuru yakakodzwa yakanga ichiurayirwa iye. Asi, haana kuziva kuti mhuru yakakodzwa iya nezvose zvaiva nababa vake zvakanga zvatova zvake. Ndiko kusaka baba vake vakati mundima 31, “mwanakomana, iwe uneni nguva dzose, uye zvose zvandinazvo ndezvako”. Akatadza kuziva zvaakanga atova nazvo. Same nevanhu vakaporeswa naJesu, kutenda kwavakaita vachiuya kuna Jesu kwakakwana kuti vavaporese asi kutozosvikira Jesu azoti “enda zvako, kutenda kwako kwakuporesa” ( Ruka 17:19 ) ndipo pavakazokwanisa kupora. shanda mairi. Kwete nokutenda kwaJesu. Kutenda kwavo. Kusvika papfundo apo Jesu akaona “kutenda kukuru” mumurume aikumbira kuporeswa. Chii chaiitika apa? Aive neruzivo asi aisachinzwisisa. Uyu akanga ari mukuru wezana, muna Mateo 8, akakumbira Jesu kuti aporese muranda wake akanga akaoma mitezo kubva pavakanga vakamira, apo muranda akanga ari kure mumba matenzi wake. Ini ndinodaidza izvi 'Bluetooth kuporeswa'. Sezvo mukuonana-yemahara. Jesu akada kuenda kwaari kuti amuporese (Mateo 8:7) asi mukuru wezana akati shoko rimwe chete (Logos) rinokwana kumuporesa. Izvi zvakaita kuti Jesu apindure achishamisika ndokupindura achiti “sezvawakatenda (nguva yakapfuura), ngazviitike kwauri”. Ginomai (shandurudzo yechiGiriki) zvinoreva kuti kuirega ichivapo (kuratidzwa), saka kushandura kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Saka zvakanga zvatova mumweya zvakabva zvave munyama. Mumiviri yedu yemweya, hamuna kuremara kana kurwara. Saka zvakanga zvaitika mumweya, zvakanga zvino zvoitika munyama kwaari. Zvisingaonekwi zvakabva zvaonekwa.

 

Kuwedzera kuverenga:

 •  Mateo 8:5-13

 •  Isaya 53:4

 •  VaEfeso 3:20

 

Declaration:

Ndichabuda mukutenda kwandinako. Ndinogona kuita zvinhu zvikuru uye zvikuru, nokuti zvinoenderana nesimba rinobata mandiri. Ndiri mukundi uye mukundi. Hurema, manzwiro aya kana hurwere uhwu hazvina kukura kupfuura Iye ari mandiri, saka ndinogona kuporeswa chero nguva chero ndichiMuziva nekumunzwisisa. sezvakaita mweya wangu, ndizvo zvandichaita. Hapana chinondikunda chero bedzi ndichivimba nokutenda muna Mwari. Ameni.

ZUVA RECHINA

Kuporeswa kubva Kuora mwoyo

 

Kushungurudzika muurayi mumwe akanyarara, kune izwi rezvokurapa rayo rinonzi takotsubo cardiomyopathy. Tese tinofanira kunge takambozvibata kamwechete muhupenyu hwedu uye vazhinji vanogona kunge vachiri kubata nazvo izvozvi. Kubva paudiki, chikoro chesekondari nhandare yekutamba inoshungurudza kusvika kumoyo kubva kune angangove wakaroorana naye. Pamwe maiva murudo rwawaifunga kuti pane kwaakaenda, sekuroorana, asi mumwe wacho haana kunzwa nenzira imwe chete uye akakundikana kudzokorora iwe, kusvikira zuva ravasarudza kugumisa ukama. Kana kuti zvimwe inhamo iyoyo inobva muwanano yakaputsika. Zviitiko izvi zvinoitika uye zvimwe zvacho zvaifanira kuitika kuti zvibudise chikamu chehunhu hwako chausingazive kuti chiripo kana kubvisa chero kunamata zvidhori muhupenyu hwako. Dzimwe nguva aya mamiriro ezvinhu anorwadza anotiumba kuti tive zvatiri nhasi. Uye dzimwe nguva zvaigona kunge zvakakununura kubva kune ramangwana remoyo kubva kumunhu iyeye, zvichireva kuti wanzvenga bara. Sezvo vanhu vachifarira kutaura kuti 'kurambwa kwemunhu idziviriro yaMwari'. Zvakanaka, handizvo zvinogara zvakadaro asi maererano nekupwanya moyo wako uye neavo varikusangana nazvo izvozvi, iyi ndeyako…

 

Kungave kutyora kwemoyo kubva kubasa, dzidzo, kana hukama. Ndiko kusuwa kwemoyo kuya kwakabva kune tarisiro yawakanga waisa. Ndave kutokuudza kuti ndipo pawakafoira. Kunyanya muhukama, kuisa zvinotarisirwa zvisingagone kuitika nguva dzose, kunyangwe izvo zvinogona kuzadzikiswa zvichasiya nzvimbo yekuputsika kwemoyo kana zvikasasangana. Chikonzero chinoita kuti unzwe kuparara kwemoyo hakusi kuti munhu akakuodza mwoyo kana kuti haana kuzadzisa zvinodiwa zvaunenge waisa asi imhaka yekuti waisa tarisiro iyoyo kutanga. Bhaibheri rinoti, kana uchizvikudza, uchaninipiswa (Ruka 14:11). Akati ndiwe uchava mukadzi wake here.. kana kuti wazviisa ipapo. LOL, handisi kutumira mapfuti asi ingofunga nezvazvo. Zvakafanana nekugadzira runyoro kana mutemo kuti mumwe munhu atevedzere. Chivi hachiverengwi pasina mutemo (VaRoma 5:13) uye tose tinoziva pane mitemo, unogona kuityora. Ndiko kusaka Mwari vakapa nyasha nekuti vaiziva kuti ticharamba tichitadza, kunyangwe tikaedza kutevera murairo wese, semuenzaniso, tinogona kungotyora mumwe chete, kureva kuti takatyora yese (Jakobo 2:10). Nokuti kudarika, kunyadziswa uye kunyadziswa hazvina kuonekwa kusvikira mutemo waitwa. Saka usadzigadzira. 

 

Pane mumwe muprofita akachenjera muna Jehovha wandinoziva, munhu waMwari wepasi pasi achiri muzodziwa, akamboti “hapana chinonzi heartbreak. Chikonzero nei uchinzwa kuparara kwemoyo imhaka yekuti wakatyora moyo wako. Mwoyo wako ungaputsika sei kana wakapa mwoyo wako wose kuna Jehovha.”

Zvinova zvakadzika nekuti Jesu anotiudza kuti ude Jehovha nemoyo wedu wese, nemweya wako wese nepfungwa dzako dzese (Mateo 22:37) zvichireva kuti hapana nzvimbo yekuti iwe upe moyo wako kumunhu, kana zvese rakapiwa kuna Mwari. Kusanganisira Zvirevo 3:5 iyo inoti “vimba naJehovha nomwoyo wako wose.” Uye chimwe chinhu, mwoyo wakaipa kwazvo saka ungapei kune mumwe ane mwoyo wakaipa kwazvo (Jeremiah 17:9). Vaviri vakaipa vanowedzera kuipa, asi kana ukapa moyo wako wakaipa kuna Mwari, uipi hunobviswa nomoyo wake une rudo netsitsi.

 

Ndiko kusaka Mwari vakasimbisa, kubudikidza naJesu, pavakati “moyo yenyu ngairege kutambudzika”. Saka chinhu chega chirikunetsa ndiwe. Zvichireva kuti, chinhu chega chirikupwanya moyo wako ndiwe. Haufaniri kuzvirega zvichikubata. Somuenzaniso, ngatitorei mhosva. Vachagara vachiuya asi zviri kwauri kuti unozvitora sei (Ruka 17:1 NKJV). Saka usarega chero chinhu chichikukanganisa. Isa chikiyi pamwoyo wako uye uchengetedze kushingaira kwese nekuti mauri munoyerera zvitubu zvehupenyu. Mwoyo ndicho chinhu chakanyanya kukosha uye ndiwo mavambo uye chikamu chakakosha chemuviri, zvakafanana neruponeso rwako nekuti kubva pamoyo kunobva ropa, uye neropa, kune hupenyu.

 

Kuwedzera kuverenga:

 • Zvirevo 4:23

 • Johani 14:1

 • Mateu 22:37

 

Declaration:

Ini ndichachenjerera nemoyo wangu uye ndigoushandisa kutevera Mwari kutanga, zvino zvimwe zvichatevera. Handizoregi chero chinhu chenyama chichindikanganisa asi ndichachishandura kuva positivity yehupenyu hwangu. Ndichafungisisa pamusoro peshoko raMwari zuva nezuva kusvika rave rekusingaperi mumoyo mangu. Ndichatarisa pachangu uye nehukama hwangu naMwari muzita raJesu. Ameni.

ZUVA 5

Chipo chekuporesa

 

Pane zvipo zvakawanda zvinopihwa naMwari uye zvipo izvozvo, hazvidzokerike. Zvichireva kuti haigoni kudzoswa. Kana Mwari vakupa chipo haazvidembi kana kuzvidemba kuti anoshandura pfungwa dzake nekuti Mwari havambokanganisa (Numeri 23:19). Saka chipo chipi nechipi chaanopiwa naMwari chine chikonzero uye chinangwa nokuda kwomunhu iyeye kunyange asingachioni iye zvino. Kunyangwe uchiita seusingakodzeri panguva ino, Mwari ndivo vachakukodzera.

 

1 Vakorinde 12:8-9 inoti, “Nokuti mumwe unopiwa shoko rouchenjeri noMweya, mumwe shoko rokuziva noMweya iwoyu, mumwe kutenda noMweya iwoyu, mumwe zvipo zvokuporesa noMweya iwoyu, mumwe kutenda noMweya iwoyu. Mweya”. Mweya mumwe unogona kugovera zvipo zvakasiyana-siyana kuvanhu mumwe nomumwe, kuitira kuti mumwe nomumwe ave “nezvipo zvakasiyana maererano nenyasha dzatakapiwa” ( VaRoma 12:6 ). Tose hatigoni kuva nechipo chakafanana, kana zvikasadaro tichava sei nokushaiwa mumwe nomumwe. Asi maererano nezvipo, kunyanya chipo chekuporesa, zvipo izvi zvakagoverwa kubatsira vamwe mumuviri waKristu kwete isu. Kana tikatora 1 Vakorinde 12:21 inoti “ziso haringati kuruoko “handina chandinokuda” kana zvakare musoro kutsoka “handina chandinokuda”. Ziso rinoona kana njodzi yasvika 

muviri asi kana nhunzi yapinda muziso, ziso rinenge ramira kuti ribatsirwe. Unoedza kushandisa ruoko rwako kuti uiwane usingaone kana kushandisa ziso romumwe munhu kuti akutsvakire. Zvimwe chete neruoko rwakatyoka, ruoko rumwe chete irworwo harugoni kuzvibata pacharwo pacharwo. Inoda rubatsiro kubva kune rumwe rutivi.

 

Izvi ndizvo zvakanga zvakaita muprofita Erisha akazodzwa. Akarapa vazhinji, kubva kumucheche akanga afa, maperembudzi uye kunyange kusvika paivhu risina chinhu nemvura isina utano. Zvisinei, pazvakauya pachake, akanga asingakwanisi kuporesa, zvokuti chirwere chakamuuraya. Zvisinei chipo chekuporesa hachina kubva paari, pakavigwa mapfupa ake, dzimwe tsori dzaive paakavigwa, saka vakasvetuka kutenda ndokukanda chitunha muguva raErisha murume iyeye akamutsiridza kubva panguva iyoyo. akabata mapfupa aErisha akasimudzwa netsoka dzake (2 Madzimambo 13:21). Ichi chipo chinoshamisa chakaratidzwawo kubudikidza naPauro, kusvika parinoti bhaibheri rinovadaidza kuti 'zvishamiso zvisina kujairika' nekuti chipo chekuporesa icho Pauro aive nacho, akakwanisa kushandisa mahengechepfu nemaapuroni sechombo chekuporesa vanhu muna Mabasa 19:11- 12. Asi chikonzero chimwe chete chakaita kuti izvi zvishande kuna Pauro ndechokuti zvakaita sokuti Pauro akanga asiya hwema hwake pahengechepfu kana kuti epuroni, zvokuti madhimoni akaziva kuti uyu ndiPauro. Kunhuhwirira ikoko ndiko kwaiva kuzodzwa kwake kwaiita kuti madhimoni aone kuti aisafanira kuvhiringa uyu. 

 

Saka shandisai zvipo zvamakapihwa naMwari musazviregedze nekuti Pauro haana kuziva kuti anogona kushandisa mahengechepfu kuporesa vanhu kusvika azviita nekuti ndiye munhu wekutanga kunyorwa mubhaibheri kuti aporese murufu rwakadai. nzira. Kuporeswa ikoko kunogona kutamisirwa muzvinhu zvatinobata kana kupfeka, kana tikatarisa kuna Jesu, mupendero wenguo yake wakatakurawo kuporeswa. Zvipo izvi zvakapihwa varume kuti tigone kubatsirana nekuti Mwari havaite zvisina basa kubudikidza nemunhu.

 

Kuwedzera kuverenga:

 • VaEfeso 4:8

 • 1 VaKorinte 12:30

 • 1 VaKorinte 12:4-5

 

Declaration:

Ndichashandisa chipo chandakapiwa naMwari kubatsira vanhu vake. Ndichashanda senhengo imwe chete kuita basa raKristu mukati memuviri waKristu uye kwete kuregeredza rubatsiro kubva kuvanhu vangu muna Kristu. Nechipo changu chekuporesa ndichadenha machira kana zvipfeko zvangu kuporesa vamwe. Maita henyu Mwari nekundisarudza nekundiona ndakakodzera kuita basa renyu nekuporesa vamwe. Ndatenda nekutora kusasimba kwangu uye nekundikodzera zvisinei. 

ZUVA rechitanhatu

Sei ndisiri kuporeswa?

 

Panogona kuva nezvikonzero zvakawanda nei asi chikuru chingava kuziva uye kushaya ukama naMwari. 

Kuzivana ndiko kunetsa kuona kana uriwe unazvo. Zvinogona kukutadzisa kugashira kuporeswa kwako nemunhu waMwari kana makanyanya kuwirirana. Nokuti ipapo iwe unogona kukura pfungwa yekuziva kwavari. Izvi zvinodaro nekuti kuzvidzwa kungangoitika. Tora muenzaniso waJesu, akati muna Marko 6:4-5, “” Muporofita haashaiwi kukudzwa asi munyika yake, napakati pehama dzake, nomumba make.  Akasagona kubata chero basa resimba ipapo, kunze kwokunge akaisa maoko ake pamusoro pavanhu vashoma vairwara, akavaporesa. Akataura ‘nezvehama dzake’ uye ‘veimba yake’ nokuti ndivo vanhu vakamuona achikura kubva paucheche. Saka kana wachinja manapukeni emurume ane mbiri nesimba riripo, muono wako unogona kuvhiringika uchingoona vachiri mwana mudiki wawakaona akura. Kunyanya kana vachiri vadiki kwauri. Izvi zvakaganhurira Jesu kuti angoporesa vashoma vanorwara nekuda kwekuziva kwavo. Bhaibheri rinoti “Haana kugona”, zvichireva kuti zvakanga zvisingabviri kuti adaro kunyange zvazvo Aiva nesimba rose. Zvinogoneka kuganhura Mwari muhupenyu hwako, hazvireve kuti haagone asi mumamiriro ezvinhu akadaro, wamurambidza kufamba muhupenyu hwako. Nenzira imwecheteyo iwe unogona kuita kuti izwi raMwari rishaye simba netsika nechitendero (Mako 7: 13). Izvi hazvireve kuti izwi raMwari harina simba asi kuti vanhu vanogona kuribvisa nekurinyima nekunyima izwi kubva kune simba raro nechiremera (akuroó zvinoreva kusashanda muchiGiriki) nekuti Mwari vanogona kungofamba muparameter yawakaisa. nekuziva kana kusaziva. Saka saka, nekujairana, zvakaoma kukudza. Iwe haugone kukudza chausingazive asi zvinogoneka kuve nehukama hwepedyo naMwari uye kusanyanya kujairira. Nzira yekuita izvi ndeyokuziva nguva yekuzvininipisa paunouya pamberi paMwari. Uye kana wadaro kubvisa chero mazita ezvinzvimbo awakapihwa, ungave uri muporofita kana mudzidzisi kana chiremba wouya kuna Mwari semwana. Uye kuuya kwaari usina chinhu kuti agokuzadza iwe zvizere. Kubvisa zvinhu zvose zvawaimboziva, zvingava zvechokwadi kana kwete, uye kubvumira Mwari kuti akuratidze chokwadi chiripo. 

 

Kujairana kunogonekawo muhukama, saMikari semuenzaniso, paakaona David achitamba uye achinamata nesimba rake rose, nepahwindo. Akazonyara sezvaanotaura pana 2 Samueri 6:20 paakati “akazvifukura nokusanyara”. Akazvitora ega ndokufunga mamwe madzimai aikwanisa kumuona achitamba. Uku ndiko kusakwanisa kwaMikari kumuziva semunhu waMwari. Aimuona semurume wake panguva iyoyo, ndosaka shanje dzakamupinda nekuti mafeelings ake aipinda munzira. Ndosaka Davidi akapindura kuti zvaaiita “zvaiva pamberi paJehovha… naizvozvo ndicharidza nziyo pamberi paJehovha, ndichanyanya kuzvidzwa kupfuura izvi uye ndichazvininipisa pachangu”. Kudai uyu aiva Jobho, angadai akataura chinhu chimwe chete chaakataura kumudzimai wake, “unotaura sezvinotaura mukadzi benzi” ( Jobho 2:10 ) nokuti mudzimai waJobho aivawo neruzivo irworwo, nokuti chikamu ‘chaMwari’ chakabva chazova. kumunyararira, achimuita murume. Angamuudza sei kuti atuke Mwari, hatife takaziva asi hazvitiite nani kupfuura iye. Asi kana ari Mikari, nokuda kwekushaiwa kwake rukudzo panguva iyoyo, akava mhanje kubva ipapo zvichienda mberi ( 2 Samueri 6:23 ).

 

Ndosaka zvakakosha kuti Mwari vatarise moyo wako zuva nezuva nekuti haufe wakaziva zvakaiswa muhunhu hwako. Dzimwe nguva kana iwe ukaita chimwe chinhu kamwe kana kutaura chimwe chinhu kamwe chete, inogona kunge iri kunze kwehunhu nguva / kukanganisa kana rinogona kuve dambudziko rehunhu. Uye nyaya idzodzo dzinobuda mumwoyo nokuti mwoyo unotaura kubva mumuromo (Ruka 6:45). Kutoti satan azvidzora kwesekondi sezvaakaita naPeter. Asi ipai mwoyo yenyu yose kuna Mwari, kuti kana muchitaura mashoko ake ari parurimi rwenyu kwete emumwe munhu. Izvi zvinozoita kuti tive neukama hwakanaka naMwari husina kujairika. 

 

Kuwedzera kuverenga:

 • Ruka 6:45

 • Jeremia 9:24

 

Declaration:

Handisi kuzozvijaira kuna Ishe kusvika pandinotadzisa kufamba Kwavo muhupenyu hwangu. Ndagadzirira kubvisa zvese izvi zvandinoziva, kuti Mwari vaite chinhu chitsva muhupenyu hwangu. Ndichavhura gonhi rekuporeswa muhupenyu hwangu uye nekurishandisa kukudza Mwari. Mwari vakandida ndisati ndaVada uye vakandisarudza sehupirisita hwehumambo. Saka kana pasina kana kuporeswa kwangu ndicharumbidza zita rake. Uye ndichazvirumbidza mukuziva Iye oga. Ameni

ZUVA rechinomwe

Matambudziko ekuporesa

 

Chikonzero nei tichida kuporeswa imhaka yokuti chimwe chinhu chakanga chisina kumira zvakanaka munyama yedu chinoda kugadziriswa kuti tikurudzire vamwe kana kuti tibvumire pfungwa dzedu dzakazara pane zvinonyanyokosha, tisinganetseki. Inyama yedu nemweya zvinoda kuporeswa kwete mweya wedu. Hakuna chinhu chinonzi kuporeswa pamweya, kunyange kuchinzwika kuva kwakanaka. Mweya yedu yakava chinhu chimwe naIshe kana tazvarwa patsva (1 VaKorinte 6:17). Naizvozvo mweya yedu yakakwaniswa uye yakagara naMwari iye zvino munzvimbo dzokudenga, agere paGomo reZioni (VaHebheru 12:22). Isu tiri vagari veJerusarema rokudenga mumweya. 

 

Nokuti hausi mudzimu wedu unotadza, kureva kuti haisi midzimu yedu inoda ruponeso, asi mweya yedu, inodudzwa muna 1 Petro 1:9. Ezekieri 18:20 inoti “mweya unotadza uchafa”. Kunyangwe, kune tariro yemweya yedu asi hapana tariro yenyama yedu. Nyama yedu yakaparara kare sezvo isingafadzi Mwari (VaRoma 8:8), kuchiva kwayo kwakaora (VaRoma 7:18), muviri unofa unobviswa kana tamutswa naKristu nekuti 1 vaKorinde 15:53 inoti “ichi chinofa chinofanira kufuka kusafa”. Zvinoshamisa sei izvozvo? Kusafa hakumboperi. 

 

Saka, sezvo mweya yako iri kuna Mwari izvozvi, chinangwa ndechekugadzirisa mweya wako nemweya wako kuti ugone kufamba mumweya uye kwete munyama, saka kusagutsa kuchiva kwenyama. Saka, apo kuporeswa kunodiwa kunokosha kuziva, iwe une kudzora kweiyo mamiriro mukutenda. Usati wapora uye wapedza, unofanira kurumbidza Mwari. Dzvanya satani wotamba kana chiremba akuudza kuti urikurwara, ita mabiko kana wanzwa kurwadza kwemoyo, chigunwe kurwadza kana musoro. Ndizvo zvinoreva kupa mumwe dama. Kuvavhiringa kusvika huipi hwavaiedza kuita hwashaya basa. Mwari vakanaka nguva dzose zvisinei. Usaore mwoyo. Haufanire kumirira kuporeswa kwako. Poreswa panguva ino chaiyo. Nokuti zvakatoitwa! Hongu, kutenda kwako kwakuporesa!

 

Kuwedzera kuverenga:

 • VaRoma 5:4

 • Jakobho 1:3

 

Zviziviso:

Ndinogamuchira kuporeswa kwandakarongerwa naMwari. Ndinotenda kuti chirwere ichi kana dambudziko kana huipi uhu hwaedza kundiitira, Mwari vachachishandura kuti zvindinakire. Handisi kuzopa satani chimwe chinhu chokupururudza nekurumbidza Mwari zvisinei nemamiriro angu ezvinhu sezvo hunhu nekutsungirira zviri kuvakwa izvozvi. Ndinogara ndakatarisa kuzvinhu zvakanaka uye kutaura hupenyu uye kutaura hutano muhupenyu hwangu kusvika hwachinja kuva chokwadi changu. Nokuti ndatopora! Ndinokutendai Mwari nekusandikanganwa, muzita raJesu. Ameni.

attachment-1200x960-e1c90f978b97.png

Tarisa uone yangu yekuporesa playlist paSpotify 

bottom of page